Teisinė informacija

[1993-08-19] Vilniaus miesto savivaldybės valdybos potvarkis Nr. 1535V dėl mokyklos steigimo. Plačiau 

[2003-01-22] Sprendimas dėl pavadinimo suteikimo mokykloms ir darželiams. Plačiau 

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys jaunimo mokyklos veiklą:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo  2013-2022 metų strategija 

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

Geros mokyklos koncepcija

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo planai ir Pagrindinio ugdymo bendrosios programos

Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas, bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Kitus jaunimo mokyklos veiklą reglamentuojančius teisės aktus galite rasti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt