Apie mokyklą


Vilniaus Jono Ivaškevičiaus mokykla įkurta 1993 metais rugpjūčio 19 dieną. Vilniaus miesto savivaldybės valdybos potvarkiu Nr. 1535V. ir bendradarbiauja su Vilniaus m. savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi,  Vilniaus m. Socialinės paramos centru, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, Mykolo Romerio universitetu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, 5 Policijos komisariatu, Vilniaus  pagrindinėmis, bendrojo lavinimo mokyklomis ir gimnazijomis. Palaikomi glaudūs ryšiai su Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru.

Mokykla yra Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos, Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo narė. Dalyvauja Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos veikloje.

Identifikavimo kodas 191709681
Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Teisinis statusas veikianti
Priklausomybė savivaldybės
Paskirtis bendrosios paskirties mokykla
Pagrindinis tipas pagrindinė mokykla
Mokymo kalba lietuvių
Steigėjas Vilniaus miesto savivaldybės taryba
Direktorius laikinai einantis pareigas


Filosofija

„Non scolae, sed vitae discimus“
„Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės“

Vizija

Patraukli technologinio profilio mokykla – patikimas garantas mokiniams, nepritapusiems tradicinėje mokykloje.

Misija

Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla – pirmoji originali tokio tipo edukacinė institucija Lietuvoje. Ji skirta bendrojo lavinimo mokykloje nepritapusiems, mokymosi motyvų stokojantiems 12-18 metų paaugliams    (-ėms), jaunuoliams (-ėms). Būdama alternatyvi pagrindinei bendrojo lavinimo mokyklai per įvairią praktinę veiklą teikia ne tik pagrindinį išsilavinimą, bet ir pradines darbo bei profesijos žinias, orientuojasi į visapusišką mokinio pažinimą, geranoriškus mokytojo ir mokinio santykius, palankaus mikroklimato sudarymą, skatinantį asmens vertės pajautimą.